Preloader Close

Realizujeme aj

Zelené strechy

 • Urbanistická funkcia

  vytvoření nových ploch zeleně v zástavbě
  zlepšení vzhledu měst i krajiny
  zlepšení obytného i pracovního prostředí

 • Funkce environmentální

  zadržování srážkové vody v místě výskytu a její návrat do přirozeného koloběhu
  vytvoření prostředí pro život rostlin a živočichů, zvýšení biodiverzity
  zlepšení mikroklimatu
  útlum extrémních teplot
  zvýšení vlhkosti vzduchu
  snížení prašnosti prostředí

 • Funkce ekonomická a ochranná

  ochrana hydroizolace před UV zářením a mechanickým poškozením, a tedy i prodloužení její životnosti
  zlepšení tepelné ochrany, především v létě
  snížení náporu na kanalizační síť při vydatných srážkách
  zvýšení účinnosti fotovoltaických panelů
  možnost využití střešních ploch
  zvýšení užitné hodnoty nemovitosti

 • Funkce zmírnění dopadu klimatických změn

  akumulace srážkové vody a její následné odpařování v létě významně přispívá k ochlazování budov i jejich okolí
  zmírnění efektu „městských horkých ostrovů“ (Urban Heat Islands)
  ochrana proti lokálním povodním díky zmírnění a zpomalení odtoku vody při přívalových deštích

Rozdelenie podľa druhu vegetácie

 • Extenzívna zelená strecha

  mocnost vegetačního souvrství zpravidla 60 – 150 mm
  minimální požadavky na péči a zálivku vegetace s maximální mírou samoregulace a regenerace bez zásahu člověka
  výběr druhů je nutné přizpůsobit podmínkám stanoviště
  nízká vegetace: mechy, rozchodníky a jiné sukulenty, suchomilné trávy a byliny
  využití: pohledové, nepochozí střechy (příp. pochozí plochy lze vytvořit z dlažby, roštů, štěrku, kamenů apod.)

 • Intenzívna zelená strecha

  mocnost vegetačního souvrství zpravidla nad 300 mm
  nároky na péči cca. jako u okrasné zahrady
  nutný samostatný zavlažovací systém
  podmínky stanoviště je nutné přizpůsobit požadavkům rostlin
  výběr rostlin a celková koncepce dle architektonického návrhu
  kombinace se zpevněnými plochami a mobiliářem
  vegetace: trávník, trvalky, keře, stromy, příp. užitkové rostliny
  využití: pochozí a pobytové plochy a střešní zahrady
  chrání konštrukciu strešného plášťa spravidla ju tvorí hydroizolácia strechy odolná proti prerastaniu koreňov

 • Ochranná vrstva

  chrání hydroizoláciu proti mechanickému poškodeniu
  je tvorená spravidla geotextíliou o plošnej hmotnosti minimálne 300 g∙m/2

 • Drenážna a hydroakumulačná vrstva

  Drenážna

  odvádza prebytočnú dažďovú vodu chrání rastliny pred premočením
  môže byť tvorená drenážnym násypom, nopovou fólií alebo iným vhodným materiálom s dostatočnou priepustnosťou vo zvislom aj vodorovnom smere

  Hydroakumulačná

  zadržuje vodu pre rastliny a zpomaľuje jej odtok

  používá sa tam, kde vegetačná vrstva nemá dostatočnú kapacitu zadržať vodu pre rostliny


 • Filtrační vrstva

  zabraňuje vyplavovaniu jemných částíc zo substrátu a zanášania drenážnej vrstvy a odtokového potrubia

  umožňuje rychlý prestup prebytočnej vody zo substrátu do drenážnej vrstvy

  je tvorená spravidla geotextíliou o plošné hmotnosti do 200 g/m2

 • Vegetačná vrstva

  je prostredím, v ktorom rastliny zakoreňujú a ktoré ich zásobuje vodou, vzduchem a živinami

  podieľa sa na zadržovaní a zpomaľovaní odtoku dažďových zrážok
  má zásadný vplyv na výsledný stav a vzhľad vegetácie

  je tvorena spravidla strešným substrátom

 • Obsyp z praného kameniva (dunajský štrk) okolo atík, komínov, svetlíkov, prestupov potrubí a odtokových miest (revíznych šácht, žlabov)

  doporučená šírka obsypu 500 mm

Následná starostlivosť a údržba

 • Následná starostlivosť a údržba extenzívní suchomilné vegetace (1 – 2x ročne)

  zásobování živinami
  zavlažování ploch při dlouho trvajícím suchu, zejména na šikmých střechách
  silně vystavených slunečnímu svitu
  odstraňování náletových dřevin a jiné nežádoucí vegetace
  sestřih za účelem prosvětlení
  dosetí osivem, resp., doplnění řízků rozchodníků v místech větších výpadků
  dosadba v místech větších výpadků
  doplňování substrátu v případě eroze
  ochrana rostlin
  odstraňování listí a zarůstající vegetace z okolí technických zařízení,
  odstraňování listí a zarůstající vegetace ze štěrkových pásů a dlažeb
  odstraňování listí z vegetačních ploch, pokud hrozí, že by v nadměrném množství dusilo vegetaci (např. ořechové apod.)

 • Intenzívna zelená strecha

  mocnost vegetačního souvrství zpravidla nad 300 mm
  nároky na péči cca. jako u okrasné zahrady
  nutný samostatný zavlažovací systém
  podmínky stanoviště je nutné přizpůsobit požadavkům rostlin
  výběr rostlin a celková koncepce dle architektonického návrhu
  kombinace se zpevněnými plochami a mobiliářem
  vegetace: trávník, trvalky, keře, stromy, příp. užitkové rostliny
  využití: pochozí a pobytové plochy a střešní zahrady
  chrání konštrukciu strešného plášťa spravidla ju tvorí hydroizolácia strechy odolná proti prerastaniu koreňov